Ważne dla wierzycieli

Dodano: 29/11/2018

Przepisy, które wejdą w życie od 1 stycznia nawet w obowiązujących sprawach

Ustawa o kosztach komorniczych wejdzie w życie w dniu 1.1.2019 r. jednak sprawy wszczęte przed tą datą będą prowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych poza art. 29 i 30 nowej ustawy, a są to bardzo istotne przepisy w szczególności dla wierzyciela.

Art. 29 wprowadza zasadę, że w przypadku wniosku wierzyciela o umorzenie postępowania egzekucyjnego komornik obciąży wierzyciela opłatą stosunkową w wysokości 5 % wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania. Jest to odmienny zapis niż w dotychczasowej ustawie, w której w/w opłatą był obciążony dłużnik. Przewidziano jednak wyjątek od zasady. Jeśli wierzyciel wykaże, że przyczyną umorzenia postępowania egzekucyjnego wiąże się ze spełnieniem świadczenia przez dłużnika albo zawarciem porozumienia między wierzycielem, a dłużnikiem dotyczącego sposobu lub terminu spełnienia świadczenia, opłata ta obciąża dłużnika. Opłata wzrasta do 10 % jeśli spełnienie świadczenia lub porozumienie nastąpi po upływie miesiąca od doręczenie dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji.
Ustęp 2 w/w przepisu ogranicza w/w opłatę do 100 zł w przypadku gdy wniosek wierzyciela zostanie złożony przed doręczeniem dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji.

W związku z powyższym przepisem wierzyciel powinien ze szczególną ostrożnością formułować wniosek gdyż w przypadku gdy nie ujmie we wniosku wcześniejszych wpłat dłużnika to zostanie obciążony przez organ egzekwujący w/w opłatą, a w swojej praktyce widzę, że bardzo często wierzyciele występują o pełną kwotę zasądzonych należności, a dopiero po interwencji dłużników, którzy okazują potwierdzenia przelewów ograniczają egzekucję o te kwoty.

Zła wiadomość dla dłużników jest taka, iż jeśli po wszczęciu postępowania egzekucyjnego dokonają wpłaty wierzycielowi z pominięciem organu egzekwującego to poniosą taką samą opłatę egzekucyjną jak w przypadku wpłaty komornikowi, tj. 10% świadczenia.  Jeśli zaś wpłata wierzycielowi nastąpi w ciągu miesiąca od doręczenia dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji to opłata wyniesie 5% nie zaś 3 % jak w przypadku wpłaty komornikowi. Nie będzie się już opłacało dłużnikowi dokonywać wpłat z pominięciem organu egzekwującego.

Ustawodawca wprowadza również tzw. opłatę końcową w wysokości 150 zł – jest to nowość w egzekucji. Będzie ona ustanawiana przez komornika w przypadku umorzenia postępowania z innych przyczyn niż na wniosek wierzyciela, najczęściej na skutek bezskuteczności egzekucji. Opłaty nie poniosą osoby fizyczne dochodzące roszczeń pracowniczych i odszkodowawczych, jednostki samorządu terytorialnego, podmioty których przedmiotem działalności nie jest działalność finansowa i ubezpieczeniowa oraz podmioty których przedmiotem działalności jest działalność finansowa i ubezpieczeniowa o ile są wierzycielami pierwotnymi, a wierzytelność nie była przedmiotem obrotu – pod warunkiem, że postępowanie egzekucyjne zostało wszczęte przed upływem 2 lat od powstania tytułu egzekucyjnego obejmującego daną wierzytelność.