Licytacje nieruchomości

 • Data dodania: 12/09/2023

  OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA LOKALU MIESZKALNEGO

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Krzysztof Ścibich na podstawie przepisu art. 945 § 2 i art. 945 § 21 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-10-2023 r. o godz. 10:00 przystąpi do czynności protokołu opisu i oszacowania nieruchomości należącej do dłużnika spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego pod adresem: 85-869 Bydgoszcz, ul. Feliksa Nowowiejskiego 1/28 dla którego Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1B/00168295/6

  Czynność protokołu i oszacowania odbędzie się w kancelarii komornika pod adresem:
  Bydgoszcz, ul. Poznańska 19/5A

  Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

  Komornik sądowy
  Krzysztof Ścibich

 • Data dodania: 11/09/2023

  I LICYTACJA lokalu mieszkalnego przy ul. Sierocej 4/9 w Bydgoszczy

  Data licytacji: 21-09-2022 r, godz. 11:00

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Krzysztof Ścibich, na podstawie przepisu art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie XXVIII Km 173/22, w dniu w dniu 25-10-2023 r. o godz. 10:00 w budynku XII Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy mającego siedzibę pod adresem ul. Toruńska 64a w sali nr 13, odbędzie się pierwsza licytacja :

  lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego pod adresem: 85-113 Bydgoszcz, ul. Sieroca 4/9, dla którego Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1B/00207658/5 o powierzchni użytkowej 43,20 m2, będącego własnością dłużnika: Mariola Józefa Pilarz – poprz. Zięcina.

  Suma oszacowania wynosi 208.550,00 zł,

  cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 156 .412,50 zł.

  Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania to jest 20 855,00 zł,
  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika:
  Bank BNP Paribas SA 96 20300045 1110 0000 0426 6280

  Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

  Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

  Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

  W dniu 18-10-2023 w godz. 11:00-11:30 można oglądać nieruchomość.
  W kancelarii komornika można przeglądać operat szacunkowy biegłego sądowego dla ww. nieruchomości.