Licytacje nieruchomości

 • Data dodania: 05/11/2020

  I Licytacja NAKŁADÓW W POSTACI GARAŻU MUROWANEGO

  • Data licytacji: 09-12-2020r, godz. 11:00

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Krzysztof Ścibich podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-12-2020 o godz. 11:00 w Bydgoszczy, ul. Żeglarska 8 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc w zw. z art. 904¹ kpc pierwsza licytacja nakładów w postaci garażu murowanego poniesionych przez dłużnika na nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Żeglarskiej na działce nr 34/2 ( obręb 115)

  UWAGA:
  Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 • Data dodania: 30/10/2020

  I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. BEŁZY 50/83 W BYDGOSZCZY

  • Data licytacji: 15-12-2020r, godz. 11:00

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Krzysztof Ścibich na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-12-2020 r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy XII Wydział Cywilny mającego siedzibę pod adresem ul. Toruńska 64a w Bydgoszczy w sali nr 13 odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego pod adresem: 85-856 Bydgoszcz, ul. Władysława Bełzy 50/83, dla którego Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1B/00188452/1 o powierzchni użytkowej 48,63 m2, przysługującego dłużnikowi: MARZENA KULCZYCKA.

  Suma oszacowania wynosi 231.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 173.250,00 zł.

  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23.100,00zł zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

  Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
  Bank BGŻ BNP Paribas SA 96 20300045 1110 0000 0426 6280

  Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

  Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

  Nieruchomość można oglądać w dniu 02-12-2020 w godz. 11:00 do godz. 11:30.
  W kancelarii komornika można przeglądać operat szacunkowy biegłego sądowego dla ww. nieruchomości.

  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ograniczonego prawa rzeczowego lub przedmiotów razem z nim zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

  Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 • Data dodania: 30/10/2020

  I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. Czerkaskiej 1/34 W BYDGOSZCZY

  • Data licytacji: 07-12-2020r, godz. 10:00

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Krzysztof Ścibich na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-12-2020 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy XII wydział Cywilny mającego siedzibę pod adresem ul. Toruńska 64a, 85-023 Bydgoszcz w sali nr 13, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego pod adresem: 85-641 Bydgoszcz, ul. Czerkaska 1/34, Bydgoszcz , dla którego Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1B/00096290/5 o powierzchni użytkowej 54,60 m2, będącego własnością dłużnika: Wioletta Gobis i Marek Gobis.

  Suma oszacowania wynosi 265.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 198.750,00 zł.
  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26.500,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

  Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
  Bank BGŻ BNP Paribas SA 96 20300045 1110 0000 0426 6280
  Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

  Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

  Nieruchomość można oglądać w dniu 27-11-2020 w godz. 11:00 do godz. 11:30.
  W kancelarii komornika można przeglądać operat szacunkowy biegłego sądowego dla ww. nieruchomości.

  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ograniczonego prawa rzeczowego lub przedmiotów razem z nim zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

  Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.